RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż będą przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez JWN oraz KTO, danych osobowych.
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest JWN, KTO, Fundacja Rozwoju Sportu i Promocji Obronności „MURAWA”
2. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, miasto, telefon, płeć;
3. Dane osobowe gromadzone są podczas rejestracji uczestnika.
4. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia, JWN I KTO przetwarzają dane osobowe w następujących celach:
• umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników Marszu NILA;
• przygotowania i wydrukowania numerów startowych;
• przygotowania i wydania pakietów startowych;
• przygotowania i wydrukowania list startowych ;
• rozwieszenia list startowych w Biurze Marszu;
• przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych biegów i wywieszenia list w Biurze Marszu;
o umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej https://marsznila.pl/

www.nil.wp.mil.pl.
o https://www.facebook.com/marsznila
o https://www.facebook.com/FundacjaMurawa
• umieszczenia danych na listach osób do dekoracji pucharowej;
XI EDYCJA MARSZU „ŚLADAMI GEN. NILA – OD ZMIERZCHU DO ŚWITU”
02-03.09.2022 r.
Str. 9 z 9
5. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez JWN, KTO oraz Fundację , przez który rozumieć należy organizację wydarzenia Marszu NILA;
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami danych mogą być:
• podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący
i drukujący numery startowe;
• podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący
i drukujący listy z wynikami poszczególnych biegów;
• pozostali uczestnicy Marszu NILA;
• użytkownicy strony internetowej https://marsznila.pl/
o www.nil.wp.mil.pl.,
o nil.wp.mil.pl, zakładka: ,,Pozostałe” Marsz Śladami Gen. NILA od Zmierzchu
do Świtu
o https://www.facebook.com/marsznila
o https://www.facebook.com/FundacjaMurawa
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również
w formie profilowania.
9. W związku z przetwarzaniem przez JWN, KTO i Fundację danych osobowych, przysługuje:
• prawo dostępu do treści danych;
• prawo do sprostowania danych;
• prawo do usunięcia danych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez JWN, KTO i Fundację danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w Marszu NILA.
12. JWN, KTO i Fundacja nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.